NGHI THỨC CHÀO CỜ

 

Nghi Thức

 

 

HttNtt 

           Chào Cờ Phong  Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam

                                              (10 điểm thực tập)

                        Bản này đưọc soạn cho các Trưởng Trực làm căn bản để nhớ

                                với 10 đ́ểm thuộc ḷng theo cuốn nghi thức của Phong Trào trang 58-59

-Mẫu chữ Arial nghi thức Phong Trào    

-Nghiêng , phần trưởng trực (TT)    

- Mẫu chữ Time, tùy nghi     

 

A)    Tập họp: Trưởng trực tập họp h́nh chữ U. Các đội chạy ra, thứ tự: Đội trực tập họp bên trái của

        trưởng trực. Các đội khác tập họp nối theo sau. Sau khi hàng ngũ chỉnh tề, cân đối với kỳ đài,

       Đội trưởng của đội trực hô chào trưởng trực.

 

B)     Trưởng trực kiểm soát đồng phục, cử 2 người kéo cờ và chạy lên trụ cờ. (nếu có giờ th́ nhắc nhở đôi điều, ôn bài ca chào cờ)

 

C)    NGHI THỨC CHÀO CỜ PT TNTT

 

-         Nghỉ (thủ lệnh, không dùng c̣i trong nghi thức chào cờ)

-         Trưởng trực ra chào, mời quan khách, vào đứng góc phải của đoàn sinh

 

    1.- (Hô) THIẾU NHI              - (đáp) : HY SINH

    2.- CHUẨN BỊ CHÀO, … CHÀO  (đoàn viên tự động bỏ tay xuống khi ngướ cao nhất ha tạy xuống)

    3,- Kính mời ..Cha Tuyên Úy, (anh chị Đoàn trưởng), các Trưởng, quan khách hướng về kỳ đài.

    4.- CHÀO CỜ ,… CHÀO     (Cờ từ từ kéo lên, )

    5.- THÔI

    6.- “Tuổi trẻ Việt Nam đem Chúa cho giới trẻ Việt Nam….”  (đoàn sinh): Thiếu Nhi VN........

    7.- "Lễ chào cờ chấm dứt, Kính mời qúy cha và qúy trưởng hướng về các SMS, (đoàn sinh).

    8.- a) Câu chuyện dưới cờ,

              -Kính mời .. Cha (anh)  Sa Mạc Trưởng, Đoàn trưởng cho câu chuyện dưới cờ.

               (Nói xong câu chuyện dưới cờ hoặc huấn từ, (vỗ tay)

          b) (Tiếp tục chương tŕnh: Thăng thưởng, Dặn ḍ.)

             - Chào tiễn: Chương tŕnh kết thúc, "chúng ta hăy chào tiển  quan khách, ..."

               (ra thủ lệnh nghỉ, rồi hô to)

    9.- THIẾU NHI      đáp: HYSINH

    10.- CHUẨN BỊ CHÀO,…. CHÀO     (“Cám ơn qúy Cha và qúy Trưởng”)

 

                                    - Trong sa mạc huấn lưyện, sau câu chuyện dưới cờ là phần tổng kết của trưỏng trực

                                                - Câu chuyện dưới cờ của SMT, Đoàn trưởng hay vị cao nhất. Tuy nhiên vị này có thể

                                                   mời ngướ khác nói, nhưng trưởng trực vẫn mời SMT ra câu chuyện dưới cờ

                                                - Sau đó là phần phát biểu ngắn của quan khách nếu có.

                                                - Có thể xen kẻ các bài ca, băng reo giữa các tiết mục do trưởng trực điều khiển.

                                                - Trong nghi thức dươí cờ, chỉ có SMT, trưởng trực  hoặc người đưọc chỉ định bắt bài hát.

                                                - Khi thăng thưởng, tổng trực tŕnh lên sa mạc trưởng, SMT sẽ trao tua hoặc mời các

                                                  trưởng khác gắn tua khen thưởng

                                                - Trong các nghi thức, chỉ có nghi thức chào cờ là không hô "chuẩn bị" chào cờ