Chuyên Môn
 

MORSE

và mật mă fonts:


Morse code fonts:

Box font

Mountain font

SEMAPHORE

 

NÚT DÂY
 

CỨU THƯƠNG
 

DẤU ĐƯỜNG

Những kiểu cổng SM

 

Những kiểu trụ cờ

 

 

Trang liên hệ

Hành Tŕnh Đức Tin

Trang web tham khảo

 

  Morse Code

Morse Code  Áp dụng tiếng Việt

 

Các hiệu lệnh Truyền Tin:

Mời nhận bản tin           ( 4A )

Sẵn sàng nhận bản tin ( K )

Hết bản tin                    ( AR)

Truyền lầm                   ( HH )

Xin Truyền lại               ( IMI )

Xin chờ đợi                   ( AS )

Cấp cứu                       ( SOS )

Xin đánh chậm lại         ( VL )

Hiểu rồi                        ( R )

     Các dấu:

Sắc ( ' ) thay bằng chữ S

Huyền ( ' ) thay bằng chữ          F

Hỏi  (  ? ) thay bằng chữ           Z

Ngă ( ~ ) thay bằng chữ            X

Nặng ( . ) thay bằng chữ           J

 

Các Chữ Có Dấu:

Chữ Â :AA

Chữ Ă: AW

Chữ Ô: OO

Chữ Ơ: OW

Chữ Ê: EE

Chữ Đ: DD

Chữ Ư: UW

 

 Hiệu c̣i:

Tất cả SMS:       TN 

Đội Trưởng:        DT

Huynh Trưởng:    HT 

 

FONT MORSE làm tṛchơi lớn XIN LIÊN LẠC VỀ HTTNTT

Morse program, download morse program để thực tập

Bài tập MORSE

NÚT DÂY

 

Các website nut dây

Web này có Flash video cách thắt nút dây

http://www.tollesburysc.co.uk/Knots/Knots_gallery.htm

http://www.animatedknots.com/ (iphone program, new)

 

Semaphore

 

CỨU THƯƠNG

Chuyen mon/Cuu Thuong.pdf

 

 

NHẠC LƯ (chưa)

Trở về trang chính