Chào có cờ

 

Các Thế chào

 

Chào Tay

Thế chào tay

 

Các Thế Quay

Trái quay

Phải Quay

Sau Quay

 

Trở ra

 Nghthức tóm lược

Trở về HTTNTT

 

 

   Lệnh   Trưởng   Đoàn Viên thi hành
   Dự lệnh   Chuẩn Bị Chào.....

  Đứng yên thế nghiêm,

  cờ dựng trước ngón chân phải

   Động Lệnh  1   Chào

  Chuyển cờ qua tay trái

  Giơ tay phải chào

  4 ngón thẳng đứng, Ngón cái 

  khép vào ḷng bàn tay.

   Động Lệnh  2    Thôi

 Thả tay xuống trả cờ về tay phải

và giữ thế nghiêm