Các Thế Chào:                Chào tay

 

 

 

 Chào Tay

Chào có cờ

Các Thế quay

 

Trái quay

Phải Quay

Sau Quay

 

 

Trở ra

 Nghi thức tóm lược

 

Trở về HTTNTT

 

   Lệnh   Trưởng   Đoàn Viên thi hành
   Dự lệnh   Chuẩn Bị Chào.....   Đứng yên thế nghiêm
   Động Lệnh  1   Chào

  Giơ tay phải chào

  4 ngón thẳng đứng, Ngón cái 

  khép vào ḷng bàn tay

   Động Lệnh  2    Thôi  Thả tay xuống và giữ thế nghiêm