Cc Thế Quay:            Bn Phải Quay

 

 

   Đng Sau quay

 

 

   Bn Phải quay

 

 

   Đng Sau quay

 

 

     CHO

Trở về HTTNTT

 

Trở ra

 Nghi thức tm lược

            

   Lệnh    Trưởng h     Đon vin lm

   Dự Lệnh

   Bn Phải........

    Đứng yn cho tới

   lc trưởng h quay

   Động Lệnh

   Quay

   Dng gt chn Phải v mũi

   chn Tri quay qua bn Phải